fredag 1 juni 2007

När Fan blir gammal, blir han kvasibiolog

På DN:s debattsida denna den 1 juni 2007, får man ta del av Thorbjörn Fälldins, Alf Svenssons och sex andra gamängers(*) brist på kunskap om biologi. I artikeln "Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel" hävdar de, med stöd av en fransk utredning, att "äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion. Därmed måste följaktligen äktenskapet avse en relation mellan två personer av olika kön - detta som ett biologiskt faktum...".

Sexuell reproduktion sammankopplas med äktenskapet. Jag menar att det är att jämföra äpplen och päron. Skribenterna blandar ihop den biologiska människan (själva djuret) med den kulturella, ideologiska människan; den del av oss som kan tänka bortom det rent biologiskt-genetiska (filosofi om ni så vill). Den sexuella reproduktionen är hos människan något som evolverats fram under lång tid, och som inte kan förändras i brådrasket. Äktenskapet är däremot någonting som är högst föränderligt, eftersom det är ett mänskligt påfund; drivet ur dels ett behov av att klargöra de juridiska aspekterna mellan de båda personerna i ett parförhållande, dels ur dessa personers behov av att för varandra och omvärlden betyga sin kärlek och vilja att leva tillsammans resten av livet. Om sexuell reproduktion vore det enda syftet med äktenskapet skulle äktenskap där endera parten är steril, kvinnan har passerat klimakteriet eller där ingen av parterna vill skaffa barn, inte existera. Preventivmedel och onani vore inte att tänka på när löftena väl givits. Nej, sexuell reproduktion har ingenting med företeelsen "äktenskap" att göra. Äktenskapet är en institution och tradition som vi människor har skapat, och med det följer förmågan och rätten att förändra den institutionen/traditionen. Människan är ett socialt djur. Liksom hos andra grupplevande organismer finns det ett behov av ett socialt ramverk, kring vilket livet i gruppen är uppbyggt. Till skillnad från alla andra organismer, har människan en oslagbar förmåga att kommunicera. Kommunikationsförmågan ger i sin tur en möjlighet att dela tankar och idéer om det sociala ramverket och hur det bäst skall fyllas ut.

Medan äktenskapet sålunda är en juridisk-kulturell överenskommelse, är sex en rent biologisk funktion. För att ett barn skall bli till krävs i normalfallet att en manlig könscell smälter samman med en kvinnlig könscell. Om två personer av olika kön genomför ett oskyddat vaginalsamlag, finns alltså möjligheten att kvinnan blir gravid. Detta alldeles oavsett om hon är gift med fadern eller ej. Man kan inte med stöd av den biologiska vetenskapen hävda, att en juridisk överenskommelse mellan två personer av samma kön (s.k. "homoäktenskap") inte är giltig. Däremot kan man på känslomässig och/eller religiös grund hävda detsamma, men det är en helt annan sak. Äktenskap är juridik. För att travestera Sigmund Freud, så att hr Fälldin förstår: Ibland är en pipa bara en pipa. Övertolka inte begreppen.

I våra dagar, där de flesta gifter sig av kärlek till varandra, borde en samlevnadslag ("äktenskapslag") inte ta hänsyn till om paret är av samma kön eller inte. Precis som den inte bör ta hänsyn till om de som gifter sig är religiösa. Nej, en modern äktenskapslag skall i alla avseenden vara civil. Fråntag de religiösa samfunden rätten att lagligt viga två människor. Det enda juridiskt giltiga äktenskapsbeviset, skall vara det som kommer från Skatteverket. Låt sedan samfunden besluta om de utöver det vill ha äktenskapliga ceremonier. Vare sig de tillåter samkönade par eller ej.

Inga kommentarer: